Algemene Voorwaarden Maud Van Dongen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij alle contracten die met opdrachtgevers door Maud van Dongen voor Oefentherapie | Topsport | Bedrijfsoefentherapie zijn aangegaan.

Artikel 1: definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Praktijk van Maud van Dongen gevestigd te Tilburg H.O Revalidatie & Sport voor Oefentherapie | Topsport | Bedrijfsoefentherapie onder Kvk. nr. 17255409
b) de opdrachtgever: de wederpartij van Maud van Dongen
c) de werknemer: iedere persoon die door middel van een arbeidsovereenkomst bij de opdrachtgever in dienst is of daarmee wordt gelijkgesteld, dan wel een ambtelijke aanstelling heeft, dan wel als uitzendkracht werkzaam is. In het kader van projectovereenkomsten tussen Maud van Dongen en de opdrachtgever wordt mede als werknemer beschouwd: iedere persoon die door de opdrachtgever als werknemer wordt aangewezen.
d) dienstverlening: de in de overeenkomst tussen Maud Van Dongen en de opdrachtgever genoemde diensten
e) een overeenkomst , getekende offerte waarbij, tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, diensten worden verleend in het kader van lichamelijk onderzoek naar aanhoudende klachten en/of beperkingen in het lichaam, individuele behandelingen, werkplek onderzoeken , werkplek trainingen , werkplek behandelingen, positief coachen, time management,  Preventie en arbeidsomstandigheden -advisering.
f) een project: door Maud Van Dongen op projectbasis te verlenen diensten in het kader van preventie, arbeidsomstandighedenadvisering en overige diensten.
g) Afspraak: Een doelgerichte fysieke ontmoeting tussen één of meer deskundigen en één of meer individuele werknemers op een overeengekomen dag en tijdstip.

Artikel 2: toepasselijkheid
a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, (order) bevestigingen, overeenkomsten en bij voortzetting / verlenging van overeenkomsten tussen Maud van Dongen enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
b) Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
c) Alle offertes worden gedurende drie maanden gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
d) Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Maud Van Dongen aan de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

 

Artikel 3: afwijkingen van de algemene voorwaarden
a) Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door Maud Van Dongen is bevestigd.
b) Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, om welke reden dan ook, onverbindend blijkt te zijn, onverbindend wordt verklaard, of daarvan wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
c) Wanneer door Maud Van Dongen  gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Maud Van Dongen op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Maud Van Dongen  één of meer aan haar toekomende rechten uit deze voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan de opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

 

Artikel 4: dienstenpakketten/ producten
a) Een dienstenpakket/product wordt naar de wensen van de opdrachtgever en naar aanleiding van een lichamelijk onderzoek en/of werkplek onderzoek & Inrichting samengesteld uit een aantal diensten.
b) Wijzigingen in een dienstenpakket/product zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Maud van Dongen zijn bevestigd. Bij een dergelijke wijziging heeft Maud van Dongen het recht de tarieven te wijzigen.
c) De kosten van een dienstenpakket wordt door Maud Van Dongen vooraf of tijdens of na alle afgenomen diensten gefactureerd. De (extra) geleverde verrichtingen/consulten worden ook gefactureerd.

  1. d) Bedrijfsoefentherapie is geen verzekerede zorg en kunnen als zodanig  niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar uw werknemer(ster).

 

Artikel 5: projecten
a) De tussen de opdrachtgever en Maud Van Dongen overeengekomen projecten worden omschreven in de Offerte
b) Projecten worden tegen een gefixeerde prijs gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Bij aanvang van de uitvoering is de opdrachtgever 50% van de prijs verschuldigd. De overige 50% zal aan het einde van het project worden gefactureerd. In de regel wordt dit gedurende tijdens de afname van diensten of na alle diensten gefactureerd
c) Indien de opdrachtgever meer dan twee maanden geen actie meer onderneemt op het uitgebrachte advies naar aanleiding van het afgenomen onderzoek waarvan de voortgang van de werknemer wordt beperkt kan dit nimmer ten laste komen te liggen van Maud van Dongen.
d) Indien geen gefixeerde prijs is overeengekomen, worden de bestede uren op basis van het uurtarief aan de opdrachtgever in rekening gebracht. In dit geval zal Maud Van Dongen het verschuldigde achteraf factureren.

 

Artikel 6: incidentele diensten
a) Op verzoek van de opdrachtgever kan Maud van Dongen incidentele diensten verrichten.
b) Eventuele overschrijding van het afgesproken aantal diensten binnen de opgemaakte en goedgekeurde offerte en de frequentie daarvan gelden eveneens als incidentele diensten.
c) Incidentele diensten zullen op basis van Beter in Bewegen van Maud Van Dongen  tarieflijst achteraf aan de opdrachtgever worden gefactureerd.

 

Artikel 7: duur, opzegging en ontbinding
a) Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één jaar.
b) Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de overeenkomst voor eenzelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij één van de partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van de periode bij aangetekend schrijven heeft opgezegd. Beter in Bewegen Maud van Dongen behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.
c) Maud Van Dongen behoudt zich het recht voor tarieven dienstverlening en/of voorwaarden per einde overeengekomen datum van de overeenkomst te wijzigen.
d) Tussentijdse ontbinding is, behoudens de gevallen hieronder genoemd onder sub f tot en met sub j niet mogelijk.
e) Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief indien:
f) de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn;
g) voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming;
h) de opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren, of valt onder de Wet schuldsanering van natuurlijke personen (WSNP).
i) Maud Van Dongen is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.
j) Voorts is Maud Van Dongen gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in die gevallen waarin verdere nakoming van Maud Van Dongen in redelijkheid niet kan worden verlangd.

 

Artikel 8: termijnen en annulering
a) Voorzover in de offerte of de overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal Maud Van Dongenhaar diensten verlenen binnen de voor Maud Van Dongen gangbare termijnen. Voor de hantering van bovengenoemde termijnen komt in ieder geval verhindering, het niet reageren of het niet verschijnen van de werknemer voor risico van de opdrachtgever.
b) Annulering van afspraken betreffende individuele werknemers dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.
c) Annulering van afspraken betreffende van meerdere werknemers op dezelfde dag dient uiterlijk 3 kalenderdagen
d) Annulering van afspraken betreffende meer dan 15 werknemers of betreffende een workshop dient uiterlijk 2 weken voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door Maud Van Dongen 10% van de overeengekomen vergoeding bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
f) Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Maud Van Dongen gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.

 

Artikel 9: uitvoering dienstverlening
a) De opdrachtgever verstrekt Maud Van Dongen alle informatie die ze nodig heeft voor het deugdelijk uitvoeren van de overeengekomen diensten.
b) De opdrachtgever verleent de medewerkers van Maud Van Dongen toegang tot zijn bedrijf en stelt deze in de gelegenheid inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en de daarop betrekking hebbende bedrijfsvoering.
c) Maud Van Dongen heeft het recht om ten gevolge van wettelijke regelingen de inhoud van de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

Artikel 10: tarieven, grondslagen tarieven en extra kosten
a) Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is aangegeven. Eventuele op de overeenkomst vallende heffingen en/of belastingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
b) De tarieven zijn telkens voor ten hoogste één offerte of contractperiode geldig.

 

Artikel 11: geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht
a) Maud van Dongen zal alle informatie betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behoudens voorzover Maud Van Dongen  ingevolge een wettelijk voorschrift daartoe is verplicht of dat zij toestemming heeft verkregen.
b) Maud van Dongen zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven onder 11a opleggen aan haar medewerkers en alle bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
c) Maud Van Dongen zal van de opdrachtgever en van de betrokken werknemers een (medisch) dossier bijhouden ten behoeve van de voortgang van de begeleiding.
d) Slechts de werknemer heeft recht op inzage in zijn eigen werknemersdossier. Een derde kan slechts inzage in dit dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de desbetreffende werknemer.
e) De opdrachtgever heeft recht op inzage in zijn eigen opdrachtgeverdossier.

 

Artikel 12: facturering en betaling
a) Tenzij anders overeengekomen, dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Maud Van Dongen te betalen.
b) Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De verplichting van Maud Van Dongen tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl de opdrachtgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd. Zowel de opdrachtgever als de werknemer zullen door Maud Van Dongen tijdig op de hoogte worden gesteld van voornoemde opschorting van haar dienstverlening. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
c) Voor het geval naar het oordeel van Maud van Dongen de financiële positie van de opdrachtgever risico’s met zich meebrengt, is Maud Van Dongen gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

 

Artikel 13: aansprakelijkheid
a) De aansprakelijkheid van Maud van Dongen voor schade voortvloeiend uit de door haar – eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten – verrichte diensten is verzekerd middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Maud van Dongen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Maud Van Dongen wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Maud van Dongen  terzake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
b) Maud van Dongen is niet aansprakelijk voorzover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever of een werknemer door Maud van Dongen mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
c) In geval van mondelinge informatie en/of verzoeken is Maud van Dongen niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie.
d) De opdrachtgever vrijwaart Maud van Dongen voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van opdrachtgever.
e) Maud Van Dongen is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Maud Van Dongen kunnen worden toegerekend. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt in dit geval verstaan elke omstandigheid die de naleving van de overeenkomst belemmert en die in redelijkheid niet voor risico van Maud van Dongen behoort te komen.

 

Artikel 14: toepasselijk recht en geschillen
a) Op alle door Maud van Dongen uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b) In geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een offerte dan wel een overeenkomst, die tot de competentie van de arrondissementsrechtbank behoren, is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank bevoegd.